DYSCYPLINY

ARCHEOLOGIA

Poznańska archeologia uniwersytecka lokuje się na pograniczu humanistyki, przyrodoznawstwa oraz nauk społecznych. Widać jej ewolucję w stronę nauk genetycznych, bio- i geoarcheologicznych. W badaniach (także międzynarodowych grantach), w których uczestniczą również doktoranci, realizujemy program współpracy międzynarodowej z ośrodkami archeologicznymi Europy i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródziemnomorskiej. Naszą specyfiką jest uprawianie archeologii powszechnej, nieograniczonej współczesnymi granicami. Kierunki badań: rozwój kulturowy Niżu Europejskiego w epoce kamienia i wczesnej epoce metali; kontakty społeczeństw strefy pontyjskiej z Niżem Europejskim; powiązania cywilizacji egejskiej z Europą Środkową; archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu; tereny Barbaricum w okresach wpływów rzymskich i wędrówek ludów; architektura i sztuka Polski średniowiecznej; sztuka naskalna; historia i refleksja metodologiczna w archeologii fotografie lotnicze i GIS.

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Celem studiów z zakresu etnologii i antropologii kulturowej jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych przestrzennie i czasowo formach, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka. Przedmiotem badań są zjawiska kulturowe w powiązaniu z relacjami społecznymi w obszarze: teorii antropologii i hierarchii wiedzy, mobilności i migracji, władzy i hierarchii społecznej, etniczności i nacjonalizmu, społeczeństwa w relacji do nauki i techniki (STS) oraz kryzysu klimatycznego, regionalizmów i dziedzictwa kulturowego, procesów społeczno-kulturowych w krajach postkolonialnych, antropologii medycznej i wizualnej, antropologii pamięci i postpamięci, antropologii miasta, wsi oraz przestrzeni postindustrialnych.

FILOZOFIA

Doktoranci Wydziału Filozoficznego UAM mają możliwość uzyskania merytorycznego wsparcia od badaczy o prestiżu pozwalającym kształtować międzynarodowy dyskurs naukowy i publikować w czołowych czasopismach naukowych, takich jak Nature, Research Evaluation czy Higher Education oraz wydawać książki w wydawnictwach klasy Routledge. Wydział Filozoficzny jest światowej klasy ośrodkiem naukowym pozwalającym doktorantowi wdrożyć się w świat nauki i międzynarodowych

projektów badawczych związanych z dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (badania nad komunikacją, filozofią polityczną, historią filozofii czy filozofią nauki)

HISTORIA

Historia jest nauką stanowiącą fundament humanistyki, badającą przeszłość w aspekcie społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym. Choć refleksja nad przeszłością towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, to współczesna nauka historyczna jest wytworem nowoczesności, dążącej do poznania, zrozumienia i opanowania nie tylko świata przyrodniczego i społecznego, ale i przeszłości, bez której niemożliwe jest zrozumienie współczesności. W środowisku historycznym UAM rozwija się refleksja naukowa obejmująca większość obszarów badawczych nowoczesnej nauki historycznej, począwszy od dziejów starożytnych, biznatyńskich, średniowiecza, poprzez epokę nowożytną i wiek XIX, po dzieje najnowsze. Podejmuje się z jednej strony badania z zakresu historii powszechnej (np. historii Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, czy Niemiec oraz krajów wyrastających na bazie terytorialnej dawnego ZSRR), a z drugiej z eksploracją dziejów Polski od epoki wczesnopiastowskiej po czasy najnowsze, czego szczególnym wyrazem są rozwinięte badania regionalistyczne. Towarzyszy temu, będąca signum ośrodka poznańskiego, myśl metodologiczna, czy źródłoznawcza, a także badania dziejów gospodarczych, historii kultury, w tym nowoczesnych zjawisk z zakresu kultury wizualnej, wreszcie historii wojskowości.

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

Nauki o kulturze i religii to dyscyplina realizująca badania z zakresu kulturoznawstwa oraz teatrologii i studiów nad nowymi mediami. W obszarze kulturoznawstwa podstawowe badania obejmują: teorie i metodologie nauk o kulturze z uwzględnieniem praktyk artystycznych i medialnych; filozofię kultury, semiotykę, miasto jako przestrzeń kulturową; polityki kulturowe; performatywny wymiar kultury; metody oparte na sztuce w animacji środowiska kulturowego i diagnozowaniu instytucji kultury. Teatrologia obejmuje badania nad historią teatru i dramatu, krytyką teatralną, widowiskami oraz praktykami partycypacyjnymi. W obrębie studiów nad nowymi mediami realizowane są badania nad sztuką medialną i kulturą cyfrową; a także inter- i transdyscyplinarne projekty naukowe w zakresie studiów enwironmentalnych, posthumanizmu i transhumanizmu

NAUKI O SZTUCE

W zakresie dyscypliny nauk o sztuce studia obejmują dwa kierunki kształcenia: historię sztuki lub muzykologię. Kształcenie z zakresu historii sztuki to badania nad sztuką począwszy od starożytności do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego, a w przypadku sztuki nowoczesnej szeroko rozumianego świata. Prowadzimy prace nie tylko w zakresie tradycyjnie rozumianych wypowiedzi artystycznych jak architektura, rzeźba czy malarstwo, ale także nowych mediów, wystawiennictwa i muzealnictwa, rzemiosła artystycznego i designu oraz teoretycznej refleksji nas sztuką. Zapewniamy dostęp do najnowszej metodologii badań humanistycznych, pośrednictwo w eksperckich kontaktach krajowych oraz międzynarodowych, a także w dotarciu do materiałów źródłowych i dzieł sztuki będących przedmiotem indywidualnych badań. Kształcenie z muzykologii jest realizacją tematów badawczych, dotyczących muzyki oraz zjawisk z pogranicza sztuk – literatury, muzyki, teatru i sztuk pięknych. Doktorant opanowuje warsztat badawczy muzykologa z zakresu specyfiki przedmiotowej i metodologicznej, w tym sprawności analityczno-interpretacyjnych oraz wykształcenia umiejętności właściwych muzykologowi, takich jak krytyka muzyczna czy badania źródłowe. Doktorant może prowadzić badania muzyki i zjawisk muzycznych z różnych perspektyw badawczych, zwłaszcza: historycznej, antropologicznej, estetycznej, socjologicznej i psychologicznej.

NAUKI TEOLOGICZNE

W sensie dosłownym teologia jest nauką o Bogu i Jego Objawieniu. Jednak przedmiotem prowadzonych badań jest również człowiek i cała otaczająca go rzeczywistość. Studium teologii obejmuje zagadnienia z zakresu teologii historycznej (nauki biblijne, patrologia, historia Kościoła, historia dogmatów), teologii fundamentalnej, teologii systematycznej (teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości), teologii praktycznej (homiletyka, katechetyka, liturgika, teologia pastoralna, prawo kościelne). Źródłami teologii są przede wszystkim Pismo Święte, a także Tradycja Kościoła oraz źródła pomocnicze takie jak filozofia, literatura piękna, znaki czasu, człowiek z swoim doświadczeniem życiowym oraz szeroko pojęta kultura. Kształcenie w dziedzinie teologii obejmują bardzo bogaty zakres zagadnień zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Pozwalają na fascynujące zgłębianie nadprzyrodzonych tajemnic, a jednocześnie na poznanie godności i wartości człowieka oraz otaczającego go świata.

Skip to content