Ocena śródokresowa

Obowiązuje Doktorantki/tów II roku kształcenia w SDNH 

W roku akademickim ustalono termin OCENY SRÓDOKRESOWEJ na 3 lipca 2024 r.

HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ, SKŁAD KOMISJI:

  Ocena śródokresowa 2024 – II rok kształcenia

Instrukcja:

Doktorantka/t przygotowuje autoreferat (na załączonym formularzu), w którym odnosi się do Indywidualnego Planu Badawczego.

Autoreferat należy wydrukować dwustronnie w 1 egzemplarzu, podpisać i przekazać do Biura SDNH w terminie 20 czerwca 2024 roku.

Dodatkowo wydrukowany i zeskanowany autoreferat należy przekazać w formacie PDF do Biura SDNH na adres: sdnh@amu.edu.pl, w terminie 20 czerwca 2024 roku. Plik PDF powinien być nazwany wg wzoru: Dyscyplina_Nazwisko_Imię (np. Filozofia_Nowak_Janina)

W autoreferacie należy dokonać samooceny z postępów w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego oraz wskazać, które działania zostały już zrealizowane. 

Podpisy pod dokumentacją mogą być złożone w trzech formach:

– podpis odręczny

– profil zaufany

– podpis kwalifikowany

Autoreferat może być napisany w j. angielskim

Do autoreferatu należy dołączyć wykaz publikacji, konferencji i innej aktywności (opisowo).

Ważne:

Komisja ds. oceny śródokresowej składa się z 3 osób, w tym 1 eksperta spoza UAM, samodzielnych pracowników nauki.

Na podstawie sprawozdania (autoreferatu) Doktorantki/ta z realizacji IPB oraz opinii osób promotorskich na temat postępów Doktorantki/ta z postępów w realizacji IPB Komisja sporządza protokół.

Komisja zadaje 3 pytania, które wraz z oceną odpowiedzi są zapisywane w protokole. Podczas spotkania z komisją nie prezentujemy nieczego typu slajdy itp.

Komisja bierze pod uwagę nast. elementy:

  • Realizacja IPB w zakresie podjętych działań i osiągniętych celów.
  • Realizacja IPB dotycząca następujących obszarów: zaangażowania naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. (publikacje, konferencje, złożenie wniosku grantowego, udział w zespole grantowym, nawiązanie współpracy naukowej, zajęcia dydaktyczne, udział w życiu zakładu/ wydziału/uniwersytetu oraz inne uznane za ważne przez doktoranta/doktorantkę).
  • Zasadność uargumentowanych przez doktoranta/doktorantkę ewentualnych rozbieżności w stosunku do harmonogramu IPB.
  • Zasadność harmonogramu dalszych prac nad IPB.
  • Przedstawienie IPB przez doktoranta i odpowiedzi na pytania eksperta.

Ocena może być pozytywna lub negatywna.

Wynik oceny śródokresowej jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od oceny oraz przekazany Doktorantce/towi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowy harmonogram i kolejność wystąpień zostaną opublikowane do 29 maja 2024 roku na stronie internetowej SDNH.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Doktorantka/t otrzymuje zwiększone stypendium, w wysokości 57% minimalnego wynagrodzenia profesora określonego w rozporządzeniu. Wypłata zwiększonego stypendium następuje od następnego miesiąca.

    Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej określa Regulamin szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rozdz. VII, par. 16.

    Skip to content