PRAKTYKI ZAWODOWE

Instrukcja:

  • Formularz proszę wypełnić komputerowo, następnie wydrukować w 1 egzemplarzu i dostarczyć do Biura SDNH po zrealizowaniu praktyki
  • Formularz wypełnia doktorant/ka
  • Formularz podpisują nast. osoby: doktorant/ka oraz osoba hospitująca (pkt. 4)

Ważne:

  • formularz praktyk zawodowych należy wypełnić dla każdego przedmiotu osobno. Np. jeśli Doktorant/ka uczestniczy w dwóch różnych przedmiotach, dostarcza dwa formularze. 

Efekty kształcenia dla przedmiotu „Praktyka zawodowa”

W zakresie wiedzy osoba, która ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM, zna i rozumie:

  • E_W07: fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i rolę nauki, w szczególności w zakresie dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie, w ich rozwiazywaniu

W zakresie umiejętności osoba, która ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM, zna i rozumie:

  • E_U10: planować́ – w sposób metodycznie poprawny –  zajęcia dydaktyczne i realizować́ je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

W zakresie kompetencji społecznych osoba, która ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM, zna i rozumie:

  • E_K02: działania zgodnie z zasadami etycznymi obowiązującymi w pracy naukowej i w relacjach międzyludzkich; ponadto jest gotowa do budowy etosu środowiska naukowego i zawodowego
  • E_K03: wypełniania zobowiązań społecznych jako badacz; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, m.in. poprzez właściwe upowszechnianie w społeczeństwie osiągnieć́ nauki. Ponadto jest gotowa do podejmowania działań prowadzących do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa opartego na wiedzy
Skip to content