Złożenie rozprawy doktorskiej

Instrukcja:

Krok 1 – Procedowanie w SDNH
Po zrealizowaniu programu kształcenia przewidzianego Ramowym planem kształcenia, odbyciu wymaganej liczby godzin praktyki zawodowej, zrealizowaniu założeń zawartych w Indywidualnym Planie Badawczym oraz po potwierdzeniu znajomości języka nowożytnego na poziomie min. B2*
• Doktorant składa (nie później niż w terminie określonym w IPB) w biurze właściwej Szkoły Doktorskiej jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z podpisanym odręcznie formulerzem złożenia rozprawy doktorskiej (formularz wypełniony w polach: oświadczenie doktoranta, opinia promotora/promotorów)
• Doktorant odbiera ( we wskazanym terminie) zaświadczenie podpisane przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej, potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

 

Krok 2 – Procedowanie w jednostce nadającej stopień naukowy (Wydział)
Na ok. 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (lista wymaganych dokumentów poniżej) należy skontaktować się z pracownikiem wydziału, który jest odpowiedzialny za procedowanie dokumentów dla postępowań awansowych.
Nastąpi aktywacja subkonta w APD (Archiwum Prac Dyplomowych), gdzie należy wypełnić metryczkę rozprawy oraz wgrać rozprawę doktorską wraz z streszczeniami. W ten sposób rozprawa zostanie przekazana promotorowi, który skieruje ją do badania w JSA (Jednolitym Systemie Antyplagiatowym).
Promotor potwierdza zgodność wersji wydrukowanej w wersją elektroniczną, następnie zleca rozprawę do badania pod kątem naruszeń w prawie autorskim. Po zapoznaniu się z wynikami raportów, w przypadku gdy rozprawa nie wskazuje istotnych podobieństw w ramach weryfikacji w JSA, promotor zatwierdza wynik badania w APD, drukuje raport skrócony i przekazuje podpisany dokument kandydatowi.

 

Krok 3 – Procedowanie w jednostce nadającej stopień naukowy (Wydział)
Złożenie wniosku skierowanego do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny na wydziale.
Wniosek o wszczęcie postępowania obejmuje:
✓ dane osobowe
✓ oświadczenie o dyscyplinie / dziedzinie
✓ życiorys
✓ pozytywną opinię promotora / promotorów
✓ informację o dorobku publikacyjnym**
✓ odpis dyplomu
✓ 4 egzemplarze rozprawy i zapis elektroniczny rozprawy
✓ zaakceptowany raport JSA
✓ streszczenie rozprawy w j. angielskim – praca PL (praca EN – polskim i angielskim);
polskim i angielskim jeżeli rozprawa nie jest pracą pisemną
✓ zaświadczenie 8PRK
✓ potwierdzenie znajomości języka nowożytnego na poziomie min. B2

——————————————

*Potwierdzenie znajomości języka nowożytnego na poziomie min. B2

[Art. 186. 1. pkt 2 ustawy poswin]
(…) przy czym efekty uczenia się̨ w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są̨ potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość́ tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
[Art. 186. 1a. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
W celu weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
w przypadku osoby ubiegającej się̨ o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, podmiot doktoryzujący może przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2.

więcej informacji

 

**Dorobek publikacyjny (opisany w formularzu dorobku publikacyjnego)
[Art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
3) posiada w dorobku co najmniej:
a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub
w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania
artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania
monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;

 

Ważne:

  • kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej
  •  termin złożenia rozprawy doktorskiej określa Indywidualny Plan Badawczy
  • termin złożenia rozprawy może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w Regulaminie szkół doktorskich (par. 14)
  • w przypadku niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w IPB doktoranta skreśla się z listy doktorantów
  • doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy (stypendium wypłacane co miesiąc, maksymalna ilość rat: 48, stypendium nie przysługuje osobie która ma stopień doktora)
  • postępowanie wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
Skip to content