Przedłużenie złożenia rozprawy doktorskiej

Instrukcja:

 • Doktorant/ka składa określony wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej (najpóźniej 6 miesięcy przed zadeklarowanym terminem złożenia rozprawy doktorskiej)  uzasadniony udokumentowanymi okolicznościami:
  – czasową niezdolność do odbywania kształcenia spowodowaną chorobą;
  – konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  – sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 4;
  –  inne okoliczności uzasadniające przedłużenie, a uniemożliwiające lub znacznie utrudniające złożenie rozprawy w terminie, w szczególności związane z opóźnieniami w realizacji indywidualnego planu badawczego.

 

 • do wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej dołącza się:
  – zaktualizowany indywidualny plan badawczy wraz z uzasadnieniem zmian;
  – informację o dorobku i osiągnięciach naukowych;
  – sprawozdanie z realizacji badań przeprowadzonych do dnia złożenia wniosku;
  – opinia Promotora

Ważne:

 •  termin złożenia rozprawy doktorskiej określa Indywidualny Plan Badawczy
 • termin złożenia rozprawy może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w Regulaminie szkół doktorskich (par. 14)
 • w przypadku niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w IPB doktoranta skreśla się z listy doktorantów
 • doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy (stypendium wypłacane co miesiąc, maksymalna ilość rat: 48, stypendium nie przysługuje osobie która ma stopień doktora)
 • postępowanie wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
Skip to content