RADA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH UAM

Zgodnie z par. 78 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy:

 1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
 2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
 4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie
  opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
 5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie
  programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących
  kształcenie w szkole doktorskiej;
 6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego
  doktorantów;
 7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.

Członkowie Rady

Prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska – p. o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, przewodnicząca Rady SDNH

dr Lidia Szutkowska – Biuro SDNH, protokolantka

Prof. UAM dr hab. Rafał Koschany – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki – Wydział Archeologii

Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik – Wydział Historii

Ks. Prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak – Wydział Teologiczny

Prof. UAM dr hab. Andrzej Rozwadowski – Wydział Archeologii

Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński – Wydział Filozoficzny

Prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski – Wydział Nauk o Sztuce

Ks. Prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz – Wydział Teologiczny

Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern – Wydział Filozoficzny

Prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska – Wydział Nauk o Sztuce

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Prof. dr hab. Violetta Julkowska – Wydział Historii

mgr Zuzanna Nalepa – doktorantka, przedstawicielka Samorządy SDNH

Skip to content