Profile promotorów

 

 

Nazwisko i imię dyscyplina Zainteresowania Naukowe Link do strony z profilem adres mailowy
Doktor Bernatowicz Wojciech Nauki o Sztuce; musical, muzyka popularna, analiza muzyczna, Nowa Muzykologia wojber@gmail.com
Dr hab. prof. UAM Białecki Konrad Historia; Historia, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski i Francji w XX wieku oraz losów Kościołów i związków wyznaniowych w tym samym okresie.

link

kbarhp@amu.edu.pl
Dr hab. Biniaś-Szkopek Magdalena Barbara Historia; – dzieje Polski późnośredniowiecznej, Polska Jagiellonów,  – kancelarie kościelne i świeckie w okresie średniowiecza i czasach nowożytnych,  – zmiany w instytucji małżeństwa w Polsce jak i w Europie w XV wieku,  – archiwistyka – ze szczególnym nastawieniem na zagadnienia związane z dyplomatyką, rozwojem form kancelaryjnych w dziejach,  – edytorstwo źródeł historycznych  – systemy udostępniania informacji naukowej  – budowa i tworzenie archiwów, bibliotek i repozytoriów cyfrowych.

link

biszkopt@amu.edu.pl
dra hab. prof. UAM Bloch Natalia Etnologia i antropologia kulturowa; antropologia mobilności, uchodźstwo, przymusowe wysiedlenia w imię ochrony dziedzictwa, migracje, turystyka, krytyka postkolonialna; badania terenowe w Indiach (w obozach uchodźców tybetańskich, wśród mobilnych pracowników nieformalnego sektora turystycznego oraz nad wysiedleniami z obszaru wpisanego na listę UNESCO) oraz w Polsce (w obszarze integracji osób imigranckich i uchodźczych, nad prywatnym goszczeniem oraz miejscami zbiorowego zakwaterowania osób uchodźczych z Ukrainy)

link

nbloch@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Błażejczyk-Majka Lucyna Historia; moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół metod ilościowych w badaniach historycznych, szczególnie tych z zakresu gospodarki i ekonomii. Część publikacji, których jestem współautorem, dotyczy efektywności rolnictwa Unii Europejskiej oraz historii bankowości spółdzielczej. Interesują mnie także historyczne przyczyny zróżnicowania regionalnego. Jestem nauczycielem przedmiotów ekonomicznych i statystycznych.

link

 

majkal@amu.edu.pl
prof. dr hab. Buchowski Michał Etnologia i antropologia kulturowa; teoria i historia antropologii, transformacje społeczno-kulturowe, postsocjalizm, migracje i ksenofobia, sposoby myślenia

link

mbuch@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Ciesielski Remigiusz T. Nauki  o Kulturze i Religii; historyk, doktor nauk o poznaniu i komunikacji, doktor habilitowany nauk o kulturze i religii; zainteresowania badawcze: jakościowe badanie religijności, historia kultury, modlitwa w kulturze, hermeneutyczne badania kultury i religii, semiotyka rytuału, metodologia badań kultury i religii

link

 

remigiusz.ciesielski@amu.edu.pl

Nazwisko i imię dyscyplina Zainteresowania Naukowe Link do strony z profilem adres mailowy
prof. UAM dr hab. Danielewski Marcin Archeologia; archeologia wczesnego średniowiecza, osadnictwo grodowe, grodzisko w Grzybowie, obrzędowość pogrzebowa społeczeństw wczesnośredniowiecznych, Kujawy wczesnośredniowieczne, historical reenactment

link

 

md24947@amu.edu.pl
prof. dr hab. Domańska Ewa Historia; teoria i historia historiografii, metodologia historii; nowe tendencje w badaniach humanistycznych; badania ekobójstwa i ludobójstwa; studia martwego ciała i szczątków; postantropocentryczne i nieeuropejskie podejścia do przeszłości

link

 

 

ewa.domanska@amu.edu.pl
prof. dr hab Franz Maciej Historia; historia wojskowości link franz@amu.edu.pl
Profesor Wizytujacy Goździak Elżbieta M. Etnologia i antropologia kulturowa; Studia nad migracjami: migracje przymusowe i uchodźcy polityczni, integracja imigrantów w Ameryce Północnej i w Europie, migracje dzieci i młodzieży, migracje Polaków w Europie, migracje pracowników opieki medycznej i społecznej, handel ludźmi;  Antropologia medyczna: zdrowie psychiczne uchodźców i migrantów, medykalizacja ludzkiego cierpienia, dysproporcje w zdrowiu, dostęp do opieki zdrowotnej migrantów i uchodźców;  Metodologie i techniki badań terenowych: antropologia uczestnicząca, wywiady etnograficzne, grupy fokusowe, etnografia mobilna i wielomiejscowa, etyka badań terenowych;  Antropologia stosowana: ewaluacja polityki migracyjnej i programów dla uchodźców i migrantów;

link

 

emg27@amu.edu.pl  emg27@georgetown.edu
profesor Hadryś Jacek Nauki Teologiczne; Moje poszukiwania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z teologią duchowości, a szczególnie dotyczą chrześcijańskiego dążenia do pełni życia w Bogu, nauczania papieskiego, duchowości i posługi Stefana kardynała Wyszyńskiego, sakramentalnego, modlitewnego i ascetycznego wymiaru chrześcijańskiego życia duchowego oraz odpowiedzialności za zbawienie i uświęcenie bliźnich.

link

 

jacek.hadrys@amu.edu.pl
dr hab Humięcka-Jakubowska Justyna Nauki o Sztuce; historia i analiza polskiej i powszechnej muzyki XX i początków XXI wieku; akustyka muzyczna ze szczególnym uwzględnieniem psychoakustyki; zastosowanie psychologii i badań kognitywnych w muzykologii; zastosowanie nauk ścisłych i techniki w procesach twórczych i analizie muzykologicznej link justyna.humiecka-jakubowska@amu.edu.pl
Dr Żuk Lidia Archeologia; teoria i metodologia archeologii, archeologia krajobrazu, archeologia pamięci, dziedzictwo archeologiczne, metody teledetekcyjne

link

 

lidkazuk@amu.edu.pl

 

 

Nazwisko i imię dyscyplina Zainteresowania Naukowe Lin do strony z profilem adres mailowy
dr hab, prof. UAM Ignaczak Marcin Archeologia; epoka brązu i wczesna epoka żelaza, konserwatorstwo archeologiczne w ujęciu archeologii obszarów miejskich w czasach średniowiecza i nowożytności

link

 

ignaczak@amu.edu.pl

profesor dr hab. Ilski Kazimierz Historia; historia starożytna i bizantyńska

link

ilskikaz@amu.edu.pl

dr hab. prof. UAM Jasiewicz Jarosław Nauki o Ziemi i Środowisku; archeologia środowiskowa, systemy informacji geograficznej, zastosowanie uczenia maszynowego w badaniach przyrodniczych, przyrodnicze uwarunkowania procesów społecznych

link

jarekj@amu.edu.pl

dr hab. prof UAM Jelewska Agnieszka Nauki  o Kulturze i Religii; medioznawstwa, kulturoznawstwo, humanistyka środowiskowa, sztuka i nauka, kultura i technologia

link

link

jelewska@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Kazibut Kazibut Radosław Filozofia; filozofia i tradycja ezoteryczna, studia ezoteryczne, filozofia nauki, socjologia nauki, kultura nauki, filozofia przyrody,

link

rkazibut@amu.edu.pl, radoslaw.kazibut@amu.edu.pl
dr hab. prof. UAM Kotłowska Anna Historia; historia Bizancjum, historiografia grecka

link

anna.kot@amu.edu.pl
doktor Krueger Michał Archeologia; archeologia Półwyspu Iberyjskiego, archeometria, kolonizacja fenicka

link

krueger@amu.edu.pl
dr Krupa-Ławrynowicz Aleksandra Etnologia i antropologia kulturowa; dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz jest antropologiem W swej praktyce badawczej zajmuje się przede wszystkim dziedzictwem kulturowym zapisanym w krajobrazie i pamięci. Terenem jej badań jest najczęściej miasto. Przygląda się dynamice przemian lokalnych przestrzeni i tożsamości; praktykom i strategiom działania w krajobrazie (z krajobrazem); sposobom projektowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Interesuje ją etnografia architektury, czyli architektura jako element przestrzeni, formuła doświadczania codzienności, ale także idea społeczna, polityczna, instrument władzy i pamięci kulturowej. Bierze udział w projektach badawczych poświęconych rekonstruowaniu miejskich narracji. Angażuje się w działania inter- i transdyscyplinarne, zwłaszcza w badawcze spotkanie etnografii i archeologii współczesności. Sprzyja humanistyce stosowanej i współpracy międzysektorowej. Stara się uprawiać etnografię wspólnotową, czyli działać dla i z lokalnymi społecznościami. Antropologiczne praxis realizuje także poza uczelnią – prowadzi warsztaty edukacyjne, projekty animacyjne, badania na zlecenie.

link

aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl
Profesor Kubicki Roman Filozofia; Filozofia kultury, filozofia sztuki, estetyka, filozofia społeczna i polityczna, filozofia człowieka.

link

rokub@amu.edu.pl
Dr hab. Kulczycki Emanuel Filozofia; nauka o nauce, ewaluacja nauki, naukometria, komunikacja naukowa

link

 

emek@amu.edu.pl
prof. dr hab. Kuligowski Waldemar Etnologia i antropologia kulturowa; teorie kultury, antropologia refleksyjna, antropologia krytyczna, poetyka antropologiczna, festiwale i festiwalizacja, antropologia modernizacji

link

walkul@amu.edu.pl
Prof UAM dr hab. LICZBIŃSKA GRAŻYNA Biologia; biologia, demografia i stan zdrowia populacji historycznych

link

 

grazyna@amu.edu.pl

 

 

Nazwisko i imię dyscyplina Zainteresowania Naukowe Lin do strony z profilem adres mailowy
dr hab. Łuczkiewicz Piotr Archeologia; młodszy okres przedrzymski, okres lateński, kontakty interkulturowe, militaria, link piotr.luczkiewicz@mail.umcs.pl
profesor Łukomski Grzegorz Historia; historia najnowsza: niemcoznawstwo, sowietologia, historia wojskowosci nie pamiętam lukomski@amu.edu.pl
dra hab. prof. UAM Main Izabella Etnologia i antropologia kulturowa; antropologia migracji, migracje Polaków i Polek, migranci i uchodźcy w Polsce, antropologia medyczna, dostęp do leczenia, zdrowie reprodukcyjne, relacje pacjenci – personel medyczny, migracje pielegniarek, upamiętnianie zwł. PRL-u

link

 

imain@amu.edu.pl
Profesor Marciniak Arkadiusz Archeologia; arekmar@amu.edu.pl
dr hab., prof. UAM Mencfel Michał Nauki o Sztuce; Historia kolekcjonerstwa, studia nad rzeczami

link

 

mmencfel@amu.edu.pl
dr hab. prof. UAM Michałowska Marianna Nauki  o Kulturze i Religii; badania wizualne, fotografia w kulturze, sztuka współczesna, wizualizacja w nauce, związki sztuki i nauki

link

 

mariamne@amu.edu.pl
prof. dr hab. Michałowski Andrzej Archeologia archeologia okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich, wędrówek ludów, struktury osadnicze, ceramika pradziejowa i jej badania archeometryczne, archeologia kompleksów leśnych link Andrzej.Michalowski@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Mikołajczyk Marek Historia; Historia najnowsza powszechna i Polski

link

 

 

mabe6569@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Narożna Dominika Nauki o Sztuce;Archeologia; Komercjalizacja badań naukowych, ochrona własności intelektualnej, kształtowanie relacji z mediami

link

 

dominika.narozna@amu.edu.pl

 

 

 

Nazwisko i imię dyscyplina Zainteresowania Naukowe Link do strony z profilem adres mailowy
dr hab. Skibiński Edward  Historia źródłoznawstwo historyczne, powstanie historiografii naukowej, historiografia średniowieczna

link

trol@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Skórzyńska Izabela Historia 1) dydaktyka performatywna dla humanistów; 2) rola społeczno-zawodowa nauczyciela/nauczycielki  historii; 3) widowiska przeszłości/inscenizacje pamięci; 4) historia i pamięć kobiet okresu komunizmu 

link

indygo@amu.edu.pl
dr hab., prof. UAM Sobkowiak-Tabaka Iwona Archeologia epoka kamienia w Europie, paleośrodowisko, transmisja kulturowa, kobiety w prahistorii, analizy mikroskopowe w archeologii

link

iwosob@amu.edu.pl
prof. dr hab. Stachewicz Krzysztof Filozofia;Nauki Teologiczne etyka, antropologia filozoficzna, filozofia mistyki

link

stachew@amu.edu.pl
dr hab. prof UAM Stanisz Agata Etnologia i antropologia kulturowa antropologia i ekologia infrastruktur, road studies, antropologia dźwięku, antropologia/etnografia eksperymentalna, kinship studies, protesty społeczne

link

 

stanisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Szcczepaniak Maciej Nauki Teologiczne Komunikacja społeczna, teologia homiletyczna, mass media

link

 

ms@amu.edu.pl
prof. dr hab Szpet Jan Nauki Teologiczne teologia, katechetyka, dydaktyka, psychologia, antropologia szpet@amu.edu.pl
dr hab. Sztajer Sławomir Nauki  o Kulturze i Religii język religijny, komunikacja religijna, semiotyka religii; przemiany religijności; poznawcze uwarunkowania myślenia i zachowania religijnego link sztajers@amu.edu.pl

 

 

Nazwisko i imię dyscyplina Zainteresowania Naukowe Link do strony z profilem adres mailowy
dr hab. Walter-Mazur Magdalena Nauki o Sztuce Kultura muzyczna XVII i XVIII wieku: źródła, repertuar, konteksty, interpretacje link mazurki@amu.edu.pl
prof. dr hab. Wawrzynowicz Andrzej Filozofia Historia filozofii polskiej, klasyczna filozofia niemiecka, teoria wiedzy, filozofia historii i metafilozofia link andrzej.wawrzynowicz@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Werner Wiktor

Historia historia cyfrowa, historia nauki i techniki, historia kultury masowej, świadomość historyczna link

wiktor.werner@amu.edu.pl

prof. dr hab. Zwierzykowski Michał Historia Historia Polski XVI-XVIII wieku, dzieje polityczne, ustroju, historia Wielkopolski, parlamentaryzm dawnej Rzeczypospolitej, edytorstwo źródeł link mzwi@amu.edu.pl
prof. dr hab. Żuchowski Tadeusz J. Nauki o Sztuce Sztuka europejska, rzemiosło artystyczne, sztuka a pamięć, teoria sztuki link tlenek@amu.edu.pl
Dr Żuk Lidia Archeologia teoria i metodologia archeologii, archeologia krajobrazu, archeologia pamięci, dziedzictwo archeologiczne, metody teledetekcyjne link lidkazuk@amu.edu.pl

Skip to content