INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NAUKOWE 2023/2024

UWAGA!

Wyboru seminarium należy dokonać do 23 lutego br. bezpośrednio u prowadzących zajęcia (patrz tabela). 

W roku akademickim 2023/2024 obowiązuje nowy  formularz.

Formularz należy wypełnić (po zrealizowaniu seminarium) komputerowo,  wydrukować  w 1 egzemplarzu, a po podpisaniu (doktorantki/a, prowadzącego seminarium, promotora), należy go przekazać do Biura SDNH.

Zaliczenia przedmiotu można również dokonać korzystając z oferty zajęć innych szkół doktorskich UAM.

OFERTA 

ROK AKADEMICKI 2023/2024

EFEKTY KSZTAŁCENIA

W zakresie wiedzy osoba, która ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM, zna i rozumie:

E_W01: osiągniecia światowej nauki w ramach dyscypliny, w której odbywa się kształcenie, a także paradygmaty i kierunki rozwoju tej dyscypliny, w sposób, który umożliwia twórcze i nowatorskie ich rozwinięcie oraz ich weryfikację w ramach podejmowanych projektów badawczych

E_W08: fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i rolę nauki, w szczególności w zakresie dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie, w ich rozwiązywaniu

W zakresie umiejętności osoba, która ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM, zna i rozumie:

E_U01: wykorzystywać́ wiedzę z różnych dyscyplin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i nowatorskiego rozwiązywania złożonych problemów badawczych lub wykonywania zaawansowanych zadań o charakterze badawczym. W szczególności potrafi:

  • definiować́ cele i przedmiot badań naukowych,
  • formułować́ hipotezy badawcze,
  • rozwijać́ metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo i efektywnie je stosować́,
  • wyciągać́ wnioski na podstawie wyników badań naukowych

E_U02: efektywnie pozyskiwać́ informacje związane z działalnością̨ naukową, z różnych źródeł, również w językach obcych oraz dokonywać właściwej selekcji, krytycznej analizy oraz interpretacji tych informacji; ponadto potrafi dokonać́ oceny ich znaczenia dla rozwoju nauki

E_U05: komunikować́ się̨ w zakresie wiedzy specjalistycznej w języku polskim oraz w obcym na poziomie B2 ESOKJ w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w krajowym oraz międzynarodowym dyskursie środowiska naukowego w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i idei

E_U06: prezentować́ wyniki swoich badań oraz inicjować i prowadzić́ dyskusje naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i obcym;

W zakresie kompetencji społecznych osoba, która ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM, zna i rozumie:

E_K01: krytycznej oceny prac z zakresu dyscypliny naukowej, w ramach której prowadzone jest kształcenie oraz własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny

E_K03: wypełniania zobowiązań społecznych jako badacz; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, m.in. poprzez właściwe upowszechnianie w społeczeństwie osiągnięć́ nauki. Ponadto jest gotowa do podejmowania działań prowadzących do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa opartego na wiedzy

E_K05: ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistego rozwoju, w szczególności przez śledzenie i analizowanie najnowszych osiągnieć́ związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową

Skip to content