RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA 2024/2025

Ramowy program kształceniaw Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2024/2025

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego programu kształcenia oraz indywidualnego programu badawczego.
 2. Ramowy program kształcenia obejmuje moduły zajęć obowiązkowych i fakultatywnych.
 3. Doktorant kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia określoną ramowym programem kształcenia.
 4. Indywidualną ścieżkę kształcenia doktorant opracowuje na każdy rok akademicki i przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia w terminie podanym przez dyrektora. Indywidualna ścieżka kształcenia może – na wniosek doktoranta – ulec modyfikacji w drodze pisemnego wniosku do dyrektora z prośbą o zmianę i po akceptacji dyrektora.
 5. Na indywidualną ścieżkę kształcenia składają się:
 • przedmioty z modułu zajęć obowiązkowych;
 • praktyka zawodowa w formie prowadzenia zajęć, współprowadzenia lub uczestnictwa w formie obserwatora;
 • przedmioty z modułu zajęć fakultatywnych, o ile zostały wybrane;
 1. Doktoranci rozpoczynając kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych mają obowiązek w pierwszym roku kształcenia odbyć szkolenie z praw i obowiązków doktoranta oraz szkolenie w zakresie BHP .
 2. Oferta programowa Szkoły Doktorskiej UAM obejmuje zajęcia obowiązkowe i fakultatywne.

 

Oferta zajęć kursowych w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM jest aktualizowana corocznie, w porozumieniu z Radą Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Informację o oferowanych zajęciach i nabór na zajęcia ogłasza się i podaje do wiadomości doktorantów nie później niż do 15 października każdego roku.

Informacja o zajęciach zawiera dane o:

 • statusie przedmiotu (przynależność do modułu zajęć obowiązkowych lub fakultatywnych); \
 • rodzaju i formie zajęć dydaktycznych; 
 • języku wykładowym;
 • zakładanych efektach uczenia się; 
 • treści kształcenia prowadzące do osiągnięcia efektów uczenia się; 
 • formę weryfikacji założonych efektów uczenia się; 
 • wymiar godzin kontaktowych z nauczycielem akademickim.
 1. Zajęcia mogą mieć formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów, szkoleń i kursów, szkół (letnich/zimowych), seminariów oraz zajęć terenowych.
 • zajęcia prowadzone są w języku polskim lub języku obcym;
 • oferta programowa Szkoły doktorskiej Nauk Humanistycznych umożliwia spełnienie wymagań programowych doktorantowi nieznającemu języka polskiego; 
 • zajęcia mogą odbywać się na terenie uczelni oraz poza nią;

  RAMOWY PROGRAM

  1. Moduł zajęć obowiązkowych
  • Interdyscyplinarne seminarium naukowe: 75 godz.

  Cel zajęć: aktywne uczestnictwo w środowisku naukowym i nawiązywanie kontaktów środowiskowych. Zajęcia realizowane w uzgodnieniu z promotorem oraz na podstawie rekomendacji Rad Dyscyplin. Zajęcia realizowane w 2-6 semestrze.

  • Metodologa badań naukowych: 15 godz.

  Cel zajęć i treści: przygotowanie podstaw metodologicznych niezbędnych do przeprowadzania badań i przygotowania rozprawy doktorskiej. Zajęcia realizowane w 1 semestrze.

  • Dydaktyka akademicka: 15 godz.

  Cel zajęć i treści: poznanie zasad, form i metod kształcenia na poziomie akademickim. Zajęcia realizowane w 1 semestrze.

  • Warsztat badacza: 30 godz.

  Cel zajęć i treści: poznanie i zrozumienie podstaw przedsiębiorczości i wykorzystanie tej wiedzy do transferu i komercjalizacji wyników badań naukowych; poznanie zasad etyki publikowania, odpowiedzialności w działalności naukowej i znaczenia popularyzacji nauki; prawa autorskie i ochrona własności intelektualnej; popularyzacja wiedzy naukowej w zróżnicowanych środowiskach. Zajęcia realizowane w 2 semestrze.

  • Specyfika pracy w dyscyplinie: 15 godz.

  Cel zajęć i treści: poznanie praktycznych aspektów pracy akademickiej, zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym w szczególności zajęcia obejmują: pozyskiwanie środków na badania; praca w zespole i zarządzenie grupą badawczą, kompetencje interkulturowe, przygotowanie publikacji naukowych i prezentowanie wyników badań; zarządzanie czasem. Zajęcia realizowane w 3-4 semestrze.

  • Warsztaty umiejętności miękkich: 15 godz.

  Cel zajęć i treści: praca w zespole i zarządzanie grupą badawczą, komunikacja interpersonalna, kompetencje interkulturowe, podejmowanie decyzji , planowanie kariery i zarządzanie czasem itp. Zajęcia realizowane w 5-6 semestrze.

  • Wykłady specjalistyczne: 60 godz.

  Zajęcia realizowane w 1-8 semestrze.

  • Praktyka zawodowa: 90-150 godz.

  Cel zajęć: prowadzenie zajęć, współprowadzenie lub obserwacja prowadzenia; w wymiarze nieprzekraczającym 60 godz. dydaktycznych rocznie (min.30 – max.60 dla 3 do 6 semestru min 15.- max. 30 dla 7 do 8 semestru). Zajęcia realizowane w 3-8 semestrze.

  • Interdyscyplinarna konferencja doktorancka (forum doktorantów)

  Zajęcia realizowane w 2 i 6 semestrze.

   

  2. Moduł zajęć fakultatywnych

  • Interdyscyplinarny blok przedmiotów do wyboru: 15 godz.

  Przedmioty wybierane indywidualnie przez doktoranta w porozumieniu z promotorem; oferta zajęć specjalistycznych z zakresu dyscyplin naukowych reprezentowanych w szkole; wybór z oferty programowej Szkół Doktorskich UAM oraz z oferty poszczególnych jednostek. Zajęcia realizowane w 2-6 semestrze.

  Skip to content