Rekrutacja 2024/2025

Harmonogram rekrutacji:
• przyjmowanie dokumentów: od 21 do 23 sierpnia 2024 r.
• rozmowy kwalifikacyjne: od 2 do 6 września 2024 r.
• ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2024 r.
• złożenie dokumentów w wersji papierowej wskazanych w § 13: od 23 do 24 września 2024 r.

 

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025.

 

Sylwetka kandydata do SDNH

Kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych posiada kwalifikacje formalne (ukończenie studiów II stopnia) oraz naukowe, przygotowujące go do podjęcia samodzielnych studiów w ramach jednej z siedmiu dyscyplin wchodzących w skład SDNH (archeologia, etnologii i antropologia kulturowa, filozofia, historia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce oraz nauki teologiczne). Dotychczasowa aktywność naukowa kandydata w ramach wybranej dyscypliny powinna być potwierdzana uczestnictwem w konferencjach o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym oraz wykazem publikacji tekstów naukowych. Podejmując studia w SDNH kandydat jest gotowy do podjęcia intensywnej i samodzielnej pracy nad indywidualnym planem badawczym. Cechuje się zaangażowaniem w życie społeczne Uniwersytetu oraz do współpracy ze społecznością doktorantów SDNH. Ważną cechą jest umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole, a także posiadanie umiejętności angażowania się w działalność na rzecz upowszechniania nauki.

 

Sylwetka absolwenta SDNH

Absolwent SDNH posiada wiedzę specjalistyczną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową, w ramach której odbywa studia. Potrafi samodzielnie planować i organizować działalność naukową poprzez uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, współprace w zespołach badawczych i podejmuje współpracę z otoczeniem społecznym. Samodzielnie pozyskuje środki na badania naukowe, planując haromonogram i kosztorys planowanych działań oraz przygotowując raporty ewaluacyjne z przeprowadzonych działań. W życiu naukowym kieruje się zasadami etyki zawodowej, zgodnie z nurtem dyscypliny, w ramach której podejmuje zagadnienia badawcze. Cechuje się szerokim, humanistycznym podejściem do przedmiotu swoich badań oraz do współpracowników. Potrafi przygotować tekst publikacji naukowej zgodnie z zasadami etyki. Działa na rzecz środowiska naukowego oraz otoczenia społecznego, aplikując wyniki swoich badań. Prezentuje postawę otwartą wobec osiągnięć nauki. Potrafi planować i realizować proces dydaktyczny, zgodny z obowiązującymi ramami kształcenia i programami studiów.

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM kształci kadry ze stopniem doktora, które są przygotowane do samodzielnej pracy na stanowiskach w sektorach publicznym, prywatnym oraz społecznym (NGO), gotowe do realizacji zadań w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, posiadających kompetencje do zarządzania zespołami oraz do planowania strategii rozwoju dziedzin gospodarki i życia społecznego, zgodnie z reprezentowanymi dyscyplinami. Absolwenci są gotowi do wejścia na rynek pracy w zawodach: nauczyciel akademicki, badacz i analityk, pracownik: instytucji rządowych, instytucji oświaty, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, manager i kierownik zespołu w sektorze prywatnym.

Skip to content