RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA 2020/2021

Ramowy plan kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2020/2021

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie niniejszego ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 2. Ramowy plan kształcenia obejmuje trzy rodzaje modułów zajęć: obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych.
 3. Doktorant kształcący się w Szkole Doktorskiej realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia określoną zgodnie z zasadami wskazanymi w ramowym planie kształcenia.
 4. Indywidualną ścieżkę kształcenia doktorant opracowuje na każdy rok akademicki, zasięgając w roku pierwszym kształcenia opinii kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej, a w kolejnych latach opinii promotora/promotorów i przedstawia kierownikowi szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej do zatwierdzenia w terminie miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego. Indywidualna ścieżka kształcenia może ulec modyfikacji w trakcie jej realizacji po pozytywnej opinii promotora oraz za zgodą kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej.
 5. Na indywidualną ścieżkę kształcenia składają się:
  • przedmioty z modułu zajęć obowiązkowych;
  • wybrane przez doktoranta przedmioty z modułu zajęć obowiązkowych do wyboru;
  • praktyka zawodowa w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu;
  • oraz przedmioty z modułu zajęć fakultatywnych, o ile zostały wybrane przez doktoranta.

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA

1. Moduł zajęć obowiązkowych

 • Seminarium naukowe, łącznie 120-150 godz.* *
 • Metodologia badań naukowych, łącznie 20 godz.* *
 • Warsztat badacza* (obejmujący w szczególności następujące zagadnienia: Ochrona własności intelektualnej; Etyka publikowania i odpowiedzialność w działalności naukowej; Naukowe bazy danych, kanały publikacji naukowych — książki, czasopisma i inne formy; Otwarta nauka; Przygotowanie i prezentacja danych wizualnych; Pozyskiwanie środków na badania i zarządzanie projektem; Transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań; Popularyzacja nauki), łącznie 45 godz.
 • Dydaktyka akademicka* , * *łącznie 30 godz., w tym 15 godz. dydaktyki szczegółowej oraz praktyka zawodowa* * w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 60 godz. dydaktycznych rocznie, z wyłączeniem pierwszego roku kształcenia. W czwartym roku kształcenia wymiar praktyki zawodowej wynosi 30 godz. Łączny wymiar praktyki zawodowej w całym cyklu kształcenia nie może przekroczyć 150 godz.
 • Forum doktoranckie* * — coroczny aktywny udział przez pierwsze trzy lata kształcenia w postaci wystąpienia w formie uzgodnionej z kierownikiem szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej.

Łącznie program obejmuje 215-245 godzin oraz nie więcej niż 150 godz. praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 60 godz. dydaktycznych rocznie.

 • Ponadto: zajęcia uzupełniające dla doktorantów**, którzy ukończyli studia Il stopnia lub studia jednolite magisterskie na kierunku nieprzypisanym do dyscypliny, w ramach której prowadzone jest kształcenie w Szkole doktorskiej. Zajęcia są wybierane indywidualnie w konsultacji z promotorem. Decyzję o obowiązku ich realizacji oraz ich wymiarze podejmuje kierownik szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej.

* — zajęcia koordynowane przez Szkołę doktorską UAM

** — zajęcia koordynowane przez szkołę doktorską szkoły dziedzinowej w porozumieniu z właściwymi radami dyscyplin naukowych.

2. Moduł zajęć obowiązkowych do wyboru

 • Zajęcia specjalistyczne wskazane przez radę dyscypliny**, łącznie 60 godz.
 • Specyfika pracy naukowej w dyscyplinie nauki* * — zajęcia obejmują w szczególności następujące zagadnienia: komunikacja naukowa — prezentowanie wyników badań w języku polskim i w języku obcym; wybór i ocena czasopism naukowych; przygotowanie publikacji naukowych w języku polskim i w języku obcym; metody analizy danych w badaniach naukowych; przygotowanie projektów badawczych; łącznie 15 godz.
 • Warsztaty umiejętności miękkich*, ** — zajęcia obejmują w szczególności następujące zagadnienia: Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne; Praca w zespole i zarządzanie grupą badawczą; Podejmowanie decyzji, planowanie kariery i zarządzanie czasem; Kompetencje interkulturowe; łącznie 30 godz. Łącznie 105 godz.

* — zajęcia koordynowane przez Szkołę doktorską UAM

** — zajęcia koordynowane przez szkołę doktorską szkoły dziedzinowej w porozumieniu z właściwymi radami dyscyplin naukowych

3. Moduł zajęć fakultatywnych

Przedmioty wybierane indywidualnie przez doktoranta w porozumieniu z promotorem; wybór z oferty programowej Szkoły doktorskiej UAM, szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej oraz z oferty poszczególnych wydziałów.

Oferta programowa Szkoły Doktorskiej UAM

Oferta dydaktyczna Szkoły Doktorskiej UAM jest ustalana corocznie. Informację o oferowanych zajęciach ogłasza się na stronie internetowej Szkoły na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. Informacja musi uwzględniać:

 • status przedmiotu (przynależność do modułu zajęć obowiązkowych lub modułu zajęć obowiązkowych do wyboru);
 • rodzaj i formę zajęć dydaktycznych;
 • język wykładowy;
 • zakładane efekty uczenia się;
 • treści kształcenia prowadzące do osiągnięcia efektów uczenia się;
 • formę weryfikacji założonych efektów uczenia się;
 • wymiar godzin kontaktowych z nauczycielem akademickim.

 

Rodzaje i formy zajęć dydaktycznych

 1. Zajęcia dydaktyczne mogą mieć formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów, zajęć laboratoryjnych, szkoleń i kursów, szkół (letnich/zimowych), seminariów oraz zajęć terenowych.
 2. Zajęcia prowadzone są w języku polskim lub języku obcym. Oferta programowa Szkoły Doktorskiej UAM umożliwia spełnienie wymagań programowych doktorantowi nieznającemu języka polskiego.
 3. Zajęcia mogą odbywać się na terenie uczelni oraz poza nią.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

 1. Weryfikacja efektów uczenia się w ramach danego przedmiotu może mieć formę egzaminu pisemnego i/lub ustnego, zaliczenia pisemnego i/lub ustnego lub publicznej prezentacji.
 2. Obowiązkowym elementem ramowego planu kształcenia jest aktywny udział w corocznym „forum doktoranckim”, organizowanym przez szkołę doktorską szkoły dziedzinowej.
 3. Zasady udziału w „forum doktoranckim” oraz wymogi stawiane doktorantom na poszczególnych latach kształcenia ustala prorektor kierujący szkołą doktorską.

PrzedmiotFormuła
Badania transdyscyplinarne – nowe metodologieMetodologia
Akademicka kulturaZajęcia Fakultatywne
Kulturowe transformacje uniwersytetuZajęcia Fakultatywne
MetodologiaMetodologia
Problematyka źródeł w warsztacie muzykologaWykłady specjalistyczne
Cognitive Metaphor – Everyday Reality or a Poetic Vision?Zajęcia Fakultatywne
Specyfika pracy w dyscyplinie (historia)Specyfika pracy w dyscyplinie
Research Methods and International PublishingZajęcia Fakultatywne
World War II in European’s memory. Contested history and the politics of memoryZajęcia Fakultatywne
Metodologia archeologiiMetodologia
Introduction to Ancient Egyptian ArtWykłady specjalistyczne
Ancient Egyptian Art: A Diachronic PerspectiveWykłady specjalistyczne
Humanistyczne drogi archeologii, cz. IWykłady specjalistyczne
Humanistyczne drogi archeologii, cz. IIWykłady specjalistyczne
Współczesna recepcja sztuki pradziejowej: estetyka, tożsamość i politykaZajęcia Fakultatywne
Warsztat BadaczaWarsztat Badacza
Specyfika pracy w dyscyplinie: nauki teologiczneSpecyfika pracy w dyscyplinie
Egzegeza Ojców KościołaWykłady specjalistyczne
Anti-Semitism from a non-Jewish perspectiveZajęcia Fakultatywne
Academic WritingZajęcia Fakultatywne

Skip to content