Forum doktoranckie

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA DOKTORANCKA
(FORUM DOKTORANTÓW, obowiązuje I i III rok SDNH)

Termin Forum doktorantów w roku akademickim 2023/2024 ustalono na 20 i 21 czerwca 2024 roku

 

HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ, SKŁAD KOMISJI:

  Forum doktoranckie 2024   1 rok

Forum doktoranckie 2024      3 i 1 rok

   

Instrukcja dla Doktorantek/ów:

 • Każda/y z Doktorantek/ów przygotowuje prezentację (program Power Point, PPTX; prezentacja może być zapisana w formacie PDF; nie rekomendujemy programów, które wymagają podłączenia on line)
 • Prezentacja powinna być przygotowana wg wzoru obowiązującego w SDNH ( wersja polska, wersja angielska)
 • Gotowa prezentacja powinna zostać wgrana do folderu na platformie MSTeams do 15 maja
 • Plik z prezentacją powinien być opisany wg wzoru: Dyscyplina_Nazwisko_rok kształcenia, np. Historia_Kowalska_2023-2024
 • Każda/y Doktorant/ka ma określony czas na zaprezentowanie się:
  • I rok – 15 minut + 15 minut na pytania Komisji i odpowiedzi
  • III rok – 20 minut + 10 minut na pytania Komisji i odpowiedzi
 • Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę nast. kwestie
  • Poprawność metodologiczna
  • Znajomość kontekstów teoretycznych
  • Nowatorskie/innowacyjne ujęcie problemu badawczego
  • Wykorzystana literatura przedmiotu
  • Ocena struktury wystąpienia
  • Umiejętności komunikacyjne doktorantki/doktoranta
  • Udział w dyskusji/odpowiedzi na pytania
 • W terminie do 3 tygodni od daty prezentacji każda/y Doktorant/ka otrzyma w formie elektronicznej na swój adres e-mail (zarejestrowany w domenie amu.edu.pl) wyniki oceny.

 

Instrukcja dla Członkiń i Członków Komisji:

 • Komisja dokonuje oceny Doktorantek/ów w ramach dyscyplin, w których odbywa się kształcenie w SDNH
 • Członkinie i Członkowie Komisji wypełniają arkusz ewaluacyjny i wypełniają go oraz piszą uzasadnienie oceny
 • Arkusz ewaluacyjny należy przekazać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sdnh@amu.edu.pl) nie później niż 14 dni od daty Interdyscyplinarnej konferencji doktoranckiej (forum doktorantów)

Szczegółowy harmonogram i kolejność wystąpień zostaną opublikowane do 29 maja 2024 roku na stronie internetowej SDNH.

Interdyscyplinarna konferencja doktorancka (forum doktorantów) ma formułę otwartą, w której może uczestniczyć każda zainteresowana osoba. Do uczestnictwa zapraszamy całą społeczność współtworzącą Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu „Interdyscyplinarna konferencja doktorancka (forum doktorantów)”

E_U01: wykorzystywać́ wiedzę z różnych dyscyplin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i nowatorskiego rozwiazywania złożonych problemów badawczych lub wykonywania zaawansowanych zadań o charakterze badawczym. W szczególności potrafi:

 • definiować́ cele i przedmiot badań naukowych,
 • formułować́ hipotezy badawcze,
 • rozwijać́ metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo i efektywnie je stosować́,
 • wyciągać́ wnioski na podstawie wyników badań naukowych

E_U05: komunikować́ się̨ w zakresie wiedzy specjalistycznej w języku polskim oraz w obcym na poziomie B2 ESOKJ w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w krajowym oraz międzynarodowym dyskursie środowiska naukowego w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i idei

E_U06: prezentować́ wyniki swoich badań oraz inicjować i prowadzić́ dyskusje naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i obcym;

E_U08: samodzielnie planować rozwój, zarówno w zakresie aktywności naukowej i akademickiej, jak i innych aktywności zawodowych oraz inspirować i stymulować rozwój innych

E_K01: krytycznej oceny prac z zakresu dyscypliny naukowej, w ramach której prowadzone jest kształcenie oraz własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny

E_K05: ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistego rozwoju, w szczególności przez śledzenie i analizowanie najnowszych osiągnieć́ związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową

Skip to content