W ramach projektu pt. „Umiędzynarodowienie kształcenia w Szkole Doktorskiej” finansowanego w ramach ID-UB przyznanego Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych zachęcam do zgłaszania poniższych aktywności:

DZIAŁANIE 1: realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

10 mobilności doktorantów, wykładowców, promotorów, promotorów pomocniczych w wybranych ośrodkach naukowych (10 x 5000 PLN = 50.000 PLN)

– Koszty podlegające dofinansowaniu: koszy podróży, zakwaterowania i diet; koszty kwerend (licencje, skany, kopie)

– Proponowane działania:

*kwerendy i badania terenowe związane z realizacją IPB przez doktorantów

*koszty wizyt studyjnych wykładowców oraz promotorów i promotorów pomocniczych w ośrodkach prowadzących studia doktoranckie; celem jest podniesienie kwalifikacji dydaktycznych oraz z zakresu mentoringu i tutoringu

– Maksymalna kwota dofinansowania 1 działania to 5000 PLN

– Termin przesyłania propozycji wyznaczam na 15 marca 2024 r.

– Ogłoszenie wyników 20 marca 2024 r.

– Po zrealizowaniu zadania beneficjent jest zobowiązany do złożenia krótkiego sprawozdania z realizacji zadania w j. polskim i j. angielskim, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SDNH

Link do formularza

DZIAŁANIE 2: realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Przyjazd zagranicznych ekspertów – 4 osób (4 x 5000 PLN = 20.000 PLN)

– Koszty podlegające dofinansowaniu: koszy podróży, zakwaterowania i diet, wynagrodzeń/honorariów za przeprowadzone zajęcia

– Proponowane działania: zaproszenie zagranicznych ekspertów reprezentujących dyscypliny wchodzące w skład SDH, którzy dla naszych doktorantów poprowadzą warsztaty i konsultacje dot. IPB realizowanych przez doktorantów reprezentujących SDNH

– Maksymalna kwota dofinansowania 1 działania to 5000 PLN

– Termin przesyłania propozycji wyznaczam na 15 marca 2024 r.

– Ogłoszenie wyników 20 marca 2024 r.

– Po zrealizowaniu zadania beneficjent jest zobowiązany do złożenia krótkiego sprawozdania z realizacji zadania w j. polskim i j. angielskim, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SDNH

Link do formularza

DZIAŁANIE 3: realizowane od stycznia 2024 r. do 31 kwietnia 2024 r.

– Zakup przez biblioteki wydziałowe książek zagranicznych wskazanych przez wykładowców i promotorów i doktorantów (4000 PLN)

– Koszty podlegające dofinansowaniu: koszty zakupu i przesyłki książek wspierających rozwój naukowy doktorantów oraz kompetencje dydaktyczne wykładowców oraz promotorów i promotorek pomocniczych

– Proponowane działania: wskazanie pozycji naukowych, zagranicznych, które poszerzą ofertę bibliotek wydziałowych

– Maksymalna kwota dofinansowania 1 pozycji to 500 PLN

– Termin przesyłania propozycji wyznaczam na 29 lutego 2024 r.

– Ogłoszenie wyników 5 marca 2024 r.

– Po zrealizowaniu wszystkich zakupów na stronie internetowej SDNH zostanie opublikowana lista wszystkich zakupionych pozycji

Link do formularza

Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie podejmowana przez Dyrektorkę SDNH w porozumieniu z członkiniami i członkami Rady Naukowej SDNH. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej SDNH oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do osób, które uzyskały dofinansowanie

Wszystkie rozliczenia w ramach projektu proszę realizować wg wytycznych:  INFORMACJE DLA LAUREATÓW KONKURSU 108- SNH

Skip to content